Mata Ganjaran

Dapatkan PULANGAN 3% untuk setiap pembelian!Lebih banyak anda membeli-belah, lebih banyak pulangan anda.

Mata Ganjaran boleh digunakan untuk pembelian anda pada masa akan datang.

Manfaat Mata Ganjaran

Penebusan Mata Ganjaran

Terma & Syarat Mata Ganjaran

Kadangkala kami menawarkan pelanggan tertentu pelbagai promosi percubaan atau promosi keahlian lain, yang tertakluk kepada Terma-terma ini, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam tawaran promosi tersebut. Kami mungkin akan menukarkan Terma-terma, Syarat-syarat Umum dan Notis Privasi ini, atau mana-mana aspek program Mata Ganjaran & Kredit ini, mengikut budi bicara kami, tanpa memberikan notis kepada anda. Kami boleh menamatkan keahlian anda mengikut budi bicara kami, tanpa sebarang notis. Sekiranya kami berbuat demikian, anda masih berhak untuk membelanjakan Mata Ganjaran yang anda perolehi berdasarkan terma-terma penebusan mata ganjaran program. Walau bagaimanapun, kami tidak akan membenarkan penebusan mata ganjaran untuk penamatan keahlian yang berdasarkan kelakuan yang kami tetapkan, mengikut budi bicara kami, sebagai melanggar Terma-terma atau mana-mana undang-undang yang berkenaan, yang melibatkan penipuan atau penyalahgunaan program, atau memudaratkan kepentingan kami atau pengguna lain. Kegagalan kami untuk mendesak atau menguatkuasakan pematuhan Terma-terma ini tidak akan diambil kira sebagai penepian mana-mana hak kami. Mata Ganjaran tidak akan diberikan bagi pembelian yang dibayar sepenuhnya menggunakan Mata Ganjaran & Kredit. Lihat Terma dan Syarat yang penuh.