ข้อตกลงการใช้งาน


ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Light In The Box Limited เว็บไซต์ MiniInTheBox.com ในฐานะเว็บไซต์การค้าให้บริการข้ามเขต เสนอให้บริการของเว็บไซต์แก่ท่านภายใต้การแจ้งให้ทราบ ข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานี้ (“สัญญา”) นอกจากนี้ เมื่อท่านใช้บริการใด ๆ ของ MiniInTheBox.com (เช่น รีวิวลูกค้า), ท่านจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวนโยบาย นโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไข โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะที่กล่าวถึงในการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว, สามารถนำไปปรับใช้ได้กับบริการดังกล่าว และมีการรวมเข้ากันเป็นสัญญานี้โดยการอ้างอิงนี้ MiniInTheBox.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ

การเข้าถึง การท่องเว็บหรือการใช้งานอื่น ๆ ของเว็บไซต์จะก่อให้เกิดการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในสัญญานี้ของท่าน โปรดอ่านสัญญานี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป

การใช้งานเว็บไซต์:

ท่านได้แสดงให้เห็นและรับรองว่าท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ หรือเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญานี้ Miniinthebox.com จึงมอบใบอนุญาตในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ที่มีการจำกัดสิทธิ์ สามารถเพิกถอนการอนุญาตเข้าถึงได้ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์พิเศษใด ๆ ให้กับท่านโดยการแสดงบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการช้อปปิงสินค้าส่วนตัวที่วางจำหน่ายบนเว็บไซต์เท่านั้นและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือใช้งานในนามของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Miniinthebox.com อย่างชัดแจ้งก่อนหน้านี้ การละเมิดสัญญานี้จะส่งผลให้มีการยกเลิกใบอนุญาตที่มอบให้ท่านตามย่อหน้านี้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามที่ระบุในย่อหน้าข้างบน ท่านจะต้องไม่ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดง จำหน่าย ให้เช่า ถ่ายโอน สร้างงานลอกเลียนแบบ แปล แก้ไข ย้อนกลับวิศวกร แยกส่วน ถอดส่วนประกอบหรือหาประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Miniinthebox.com เป็นลายลักษณ์อักษร ท่านจะต้องไม่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ของข้อมูลที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ หรือใช้เว็บไซต์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอื่น ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Miniinthebox.com ก่อนหน้านี้ไว้อย่างชัดแจ้ง Miniinthebox.com ขอสงวนสิทธ์ในการปฏิเสธให้บริการ ระงับบัญชี และ/หรือยกเลิกคำสั่งตามดุลยพินิจของเว็บไซต์ รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่แต่ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หาก Miniinthebox.com เชื่อว่าลูกค้าได้กระทำการละเมิดกฎหมายที่สามารถนำมาใช้บังคับได้ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ Miniinthebox.com

ท่านจะต้องไม่อัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูล หรือสาระใด ๆ ที่ (a) ละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือสิทธิครอบครองใด ๆ ของบุคคลใด ๆ; (b) การกระทำซึ่งเป็นการใส่ร้าย คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร โป๊เปลือย หรือเป็นการก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางกฎหมายแพ่งและอาญาภายใต้กฎหมายแห่งสหรัฐ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ; หรือ (c) ใส่ข้อบกพร่อง ไวรัส หนอน กับดัก โทรจัน หรือรหัสหรือคุณสมบัติที่เป็นอันตรายใด ๆ ลงบนเว็บไซต์นี้ Miniinthebox.com อาจจะมอบข้อมูลรหัสผ่านและการระบุบัญชีให้กับท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ได้บางส่วน จะถือว่าท่านได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ด้วยการกระทำที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญานี้ในแต่ละครั้งที่ท่านใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตนและ Miniinthebox.com จะไม่ต้องมีหน้าที่สืบสวนการได้รับอนุญาตหรือที่มาของการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้โดยใครก็ตามที่ใช้รหัสผ่านและการยืนยันตัวตนที่ได้มอบให้กับท่านตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้จะเป็นการอนุญาตจากท่านอย่างแท้จริงหรือไม่ก็ตาม โดยรวมถึงแต่ไม่มีข้อจำกัด ทั้งการสื่อสารและการส่งผ่าน และความรับผิดชอบทั้งหมด (รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด ความรับผิดชอบทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าถึงหรือใช้งานดังกล่าว ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการป้องกันความปลอดภัยและเก็บความลับของรหัสผ่านและข้อมูลการระบุตัวตนที่ได้มอบให้กับท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้ MiniInTheBox.com ทราบในทันทีที่มีการใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [ทะเบียนเลขที่ 1141168] เป็นเจ้าของ “เว็บไซต์” นี้ จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย HongKong SAR ด้วยที่อยู่ทะเบียนเลขที่ ห้อง 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong


รีวิวและความคิดเห็น

เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในส่วนอื่น ๆ ของสัญญา หรือเว็บไซต์นี้ มิฉะนั้นจะถือว่าทุกสิ่งที่ท่านส่งหรือโพสต์ลงบนเว็บไซต์ และ/หรือเสนอให้กับ MiniInTheBox.com โดยมิได้จำกัดเฉพาะ ไอเดีย เทคนิควิธีการ คำถาม รีวิว ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (โดยรวมเรียกว่า "การส่ง") ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง และโดยการส่งหรือโพสต์ ท่านยอมรับเอนทรีใบอนุญาตที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสิทธิ์ของ IP ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น (ยกเว้น สิทธิ์จริยธรรม เช่น สิทธิ์ในการอาชีพการประพันธ์) ให้แก่ MiniInTheBox.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แลMiniInTheBox.com จะมีสิทธิ์ใช้ภาพได้แบบมีลิขสิทธิ์ทั่วโลก ตลอดไป เรียกคืนไม่ได้และสามารถโอนสิทธิ์เพื่อใช้งานได้ คัดลอก แจกจ่าย แสดง เผยแพร่ ดำเนินการ จำหน่าย ให้เช่า ถ่ายโอน แก้ไข สร้างงานเลียนแบบได้จากการส่งผลงานดังกล่าวในทุก ๆ ช่องทางและในทุกรูปแบบ และสามารถแปล แก้ไขดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนหรือแบ่งแยกการส่งผลงานดังกล่าวได้ การส่งข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ MiniInTheBox.com แต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการคืนให้กับท่าน และท่านยินยอมที่จะไม่เสนอข้อโต้แย้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอนทรีของ MiniInTheBox.com ใด ๆ ในอนาคต

ท่านรับรองว่าการส่งข้อมูลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนมีความชัดเจนและปราศจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อโต้แย้งหรือการอ้างสิทธิ์ใด ๆ จากบุคคลที่สาม MiniInTheBox.com จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้ลิขสิทธิ์ในทางที่ผิด หรือการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สามของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะป้องกันและชดเชยค่าเสียหายให้กับ MiniInTheBox.com ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่บันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

นอกจากนี้สิทธิ์ที่สามารถนำมาใช้กับการส่งข้อมูลใด ๆ ได้ เมื่อท่านโพสต์ความคิดเห็นหรือรีวิวบนเว็บไซต์ ท่านยังยินยอมให้ MiniInTheBox.com ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อที่ท่านส่งรีวิว ความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ได้ด้วยหากเกี่ยวกับรีวิว ความคิดเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ท่านได้แสดงให้เห็นและรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดของรีวิว ความคิดเห็นและคอนเทนต์อื่น ๆ ที่ท่านได้โพสต์บนเว็บไซต์และการใช้รีวิว คอมเมนต์หรือคอนเทนต์อื่น ๆ ของท่านโดย MiniInTheBox.com จะไม่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ท่านจะต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมเป็นบุคคลอื่นนอกจากตัวท่านเอง หรือเป็นการทำให้ MiniInTheBox.com หรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดจากการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาแรกเริ่มใด ๆ MiniInTheBox.com อาจจะ แต่ไม่ต้องมีหน้าที่ทำการลบหรือแก้ไขการส่งข้อมูลใด ๆ (รวมถึงคอมเมนต์ หรือรีวิว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ
ลิขสิทธิ์
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับรายการสินค้าบนเว็บไซต์ของ MiniInTheBox.com รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะราคา รายละเอียด การวัดขนาด น้ำหนัก คำอธิบายและข้อมูลจำเพาะของสินค้าที่เราได้ทำการแปลจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดหาสินค้าและบริการหรือจากแหล่งบุคคลที่สาม และรายการหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ง MiniInTheBox.com มิได้เป็นเจ้าของ ผลิตขึ้น จำหน่ายหรือรับรองอย่างเป็นทางการ ถือว่าเป็นข้อจำกัดทางเทคนิค MiniInTheBox.com จะไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด

สินค้าแต่ละรายการที่เสนอขายบนเว็บไซต์ของเรามีคำอธิบายสินค้า และ/หรือลิงก์อ้างอิง ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบยืนยันข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อผ่านข้อมูล และ/หรือลิงก์ที่ได้จัดให้ก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อสินค้าใด ๆ จะถือว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของสินค้าที่ท่านจะสั่งซื้ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งคำสั่งซื้อสินค้าของท่านและเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหลังการขายใด ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาบนเว็บไซต์ผิด

ห้ามมิให้ทำการใช้การขุดข้อมูล โรบอต หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่คล้ายกันและเครื่องมือการสกัดข้อมูลบน MiniInTheBox.com รวมทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการของ MiniInTheBox.com ในเมต้า-แท็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MiniInTheBox.com เป็นลายลักษณ์อักษร ท่านสามารถใช้และดูเนื้อหาในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เท่านั้น และใช้สำหรับการช้อปปิงและสั่งสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้นไม่ใช่สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ หากท่านพบเนื้อหาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อเราได้ที่: litbcs@lightinthebox.com ท่านยังสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้ด้วยที่ 021-68772231 เวลา 9:30 น. - 18:30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของปักกิ่ง หรือโดยการส่งจดหมายถึงเราที่: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210, ประเทศจีน คอลเลกชัน การเตรียมการและการรวบรวมเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งหมด ("การรวบรวม") เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ MiniInTheBox.com แต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องไม่ใช้เนื้อหาหรือการรวบรวมของ MiniInTheBox.com ในทางที่ก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงหรือทำให้ MiniInTheBox.com ขาดความน่าเชื่อถือ หรือด้วยวิธีการที่อาจทำให้เกิดความสับสนหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่สามารถใช้บังคับได้ ซอฟต์แวร์ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด ("ซอฟต์แวร์") เป็นทรัพย์สินของ MiniInTheBox.com และ/หรือเป็นของผู้จัดหาซอฟต์แวร์ เนื้อหา การรวบรวมและซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศ MiniInTheBox.com ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้ง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสูด

MiniInTheBox.com ยอมรับและเคารพต่อลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมด เช่น การใช้เนื้อหาใด ๆ บนทีวี ภาพเคลื่อนไหว เพลง เทศกาลหนัง หรือชื่อหรือหัวข้ออื่น ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MiniInTheBox.com และเป็นทรัพย์สินของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว เดรสที่ผู้จัดจำหน่ายได้โพสต์ขึ้นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์ของคนดังและการสร้างสรรค์ใหม่ของสินค้าที่คนดังในรายการทีวีดังและพรมแดงที่คุณชอบสวมใส่ แต่อย่างไรก็ตามสินค้าเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาต ให้การรับรางอย่างเป็นทางการ หรือเกี่ยวข้องโดยตรงใด ๆ ต่อโชว์เหล่านี้และมิได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ จาก MiniInTheBox.com
นโยบายเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นนโยบายของ MiniInTheBox.com ในการดำเนินการตามความเหมาะสมหากมีความจำเป็นในการสนับสนุนและยอมรับกฎหมายแห่งรัฐ พันธรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการอ้างว่าได้ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

หรือทั้งหมด

หากท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเชื่อว่าผู้จัดหาสินค้าใด ๆ บน MiniInTheBox.com จำหน่าย เสนอขาย หรือจัดให้มีสินค้า และ/หรือบริการที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน โปรดส่งข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วนต่อไปนี้มายัง ipip@lightinthebox.com
ข้อมูลที่ต้องการ
1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของผู้อนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิด;
2. คำอธิบายเกี่ยวกับการละเมิดผลงานหรือเนื้อหาที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด;
3. คำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งที่พบเนื้อหาว่ามีการละเมิดบนเว็บไซต์ (สินค้า) (URL);
4. ข้อมูลเพียงพอให้เราสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล;
5. ถ้อยแถลงของท่านที่ทำให้ท่านเชื่อว่าการใช้เนื้อหานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตัวแทน หรือกฎหมาย;
6. การระบุชี้ชัดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่านได้อ้างว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นโดยเว็บไซต์ (เช่น "ลิขสิทธิ์ XYZ", "เครื่องหมายการค้า ABC, หมายเลขทะเบียน 123456, จดทะเบียนเมื่อ 1/1/04", และอื่น ๆ); และ
7. ถ้อยแถลงของท่านที่ระบุว่าข้อมูลและการแจ้งให้ทราบด้านบนทั้งหมดมีความถูกต้อง และอยู่ภายใต้การลงโทษหากให้การเท็จ ว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในฐานะตัวแทนของเจ้าของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งได้อ้างว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น  

การละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์

หากท่านเชื่อว่ามีการคัดลอกผลงานจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของท่านในแนวทางที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งข้อมูลต่อไปนี้มายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ของ LightInTheBox.com ซึ่งมีรายชื่อด้านล่างนี้และจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):
1. ชื่อจริงและลายเซนจริงของผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์;
2. คำอธิบายเกี่ยวกับผลงานลิขสิทธิ์ที่ท่านได้อ้างว่ามีการละเมิด;
 3. คำอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งที่พบเนื้อหาที่ท่านอ้างว่ามีการละเมิดบนเว็บไซต์;
4. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่าน;
5. ถ้อยแถลงของท่านที่ทำให้ท่านเชื่อว่าการใช้ที่มีการโต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย; และ
6. ถ้อยแถลงของท่านที่ระบุว่าข้อมูลที่ท่านแจ้งให้ทราบด้านบนทั้งหมดมีความถูกต้องและอยู่ภายใต้การลงโทษหากให้การเท็จ และท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในฐานะตัวแทนของเจ้าของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์;

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์:
ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย:Garcia Gao, ผู้จัดการด้านกฎหมาย 
ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย:Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6,Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District
ปักกิ่ง,  สาธารณะรัฐประชาชนจีน,
รหัสไปรษณีย์: 100020 
หมายเลขโทรศัพท์: 0086-010-63702660
อีเมล: ipip@lightinthebox.com

การระงับและผลของการระงับ

นอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายและการเยียวยาที่ยุติธรรมอื่น ๆ แล้ว MiniInTheBox.com ยังอาจระงับสัญญานี้ได้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หรือยกเลิกสิทธิ์ที่ท่านได้รับใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ จากการระงับของสัญญานี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้และ MiniInTheBox.com ได้ทั้งหมด นอกจากการเยียวยาทางกฎหมายและการเยี่ยวยาที่ยุติธรรมอื่น ๆ แล้ว จะมีการยกเลิกรหัสผ่านและการยืนยันบัญชีที่ได้ออกให้กับท่านในทันทีและจะปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน การระงับสัญญาใด ๆ จะไม่มีผลต่อสิทธิ์แต่ละสิ่งและภาระผูกพัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาระในการชำระเงิน) ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดสัญญา

การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น ข้อตกลงมาตรฐานเกี่ยวกับการขายที่ใช้บังคับในสัญญานี้จะใช้บังคับกับสินค้าแต่ละรายการบนเว็บไซต์นี้ สินค้าที่เสนอขายและการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้ซึ่งได้จัดให้บริการโดยผู้จัดหาสินค้าผ่าน MiniInTheBox.com “ตามการให้บริการ” พื้นฐาน MiniInTheBox.com มิได้มีการแสดงให้เห็นหรือรับรองการแสดงออกชัดแจ้งหรือโดยปริยายต่อการดำเนินการเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา สาระ หรือสินค้าที่มีการนำเสนอบนเว็บไซต์นี้ว่ามีการอนุญาตโดยกฎหมายที่สามารถใช้บังคับได้ MiniInTheBox.com ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับรองทั้งหมดทั้งที่แสดงออกชัดแจ้งหรือเป็นนัย รวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะต่อการบอกเป็นนัยของอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ไม่มีการละเมิด กรรมสิทธิ์ การครอบครองโดยสงบสุข ความถูกต้องของข้อมูล และการผสมผสานกันของระบบ เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ MiniInTheBox.com จะไม่รับประกันว่าจะไม่มีการขาดตอนของเนื้อหาหรือไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ โดยขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต MiniInTheBox.com จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะ ค่าใช้จ่ายจิปาถะทางอ้อม การลงโทษ ตัวอย่าง พิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่อง จากการรับผิดชอบในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตโดยรวมทั้งหมดของ MiniInTheBox.com สำหรับความเสียหายใด ๆ ให้กับท่าน (โดยไม่เกี่ยวกับพื้นฐานของการดำเนินการ) จะต้องไม่เกินจำนวนเงินโดยรวมของค่าธรรมเนียมที่แท้จริงที่ท่านได้จ่ายให้กับ MiniInTheBox.com ในระหว่างเดือนที่มีการดำเนินการเรียกร้องให้ MiniInTheBox.com แสดงความรับผิดชอบเกิดขึ้น

การยอมรับคำสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าอาจจะมีรายการคำสั่งซื้อบางรายการที่ผู้จัดหาสินค้าหรือ Miniinthebox.com ไม่สามารถรับคำสั่งซื้อนั้นได้และจะต้องยกเลิก ผู้จัดหาสินค้าและ Miniinthebox.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว บางสถานการณ์อาจส่งผลให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านรวมถึงการจำกัดปริมาณที่มีให้ซื้อ การมีข้อมูลหรือราคาของสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาที่มีการระบุจากฝ่ายดูแลป้องกันการหลอกลวงและเครดิตของเรา นอกจากนี้เรายังอาจขอข้อมูลหรือการยืนยันเพิ่มเติมก่อนรับคำสั่งซื้อใด ๆ Miniinthebox.com จะติดต่อท่านหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน

การถ่ายโอนกรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ในสินค้าตามคำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นของท่านเมื่อมีการส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าของผู้จัดหาสินค้า หรือคลังสินค้าของ LIGHT IN THE BOX LIMITED และมีการนำส่งให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าเพื่อทำการส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าจะเปลี่ยนไปอยู่ในความรับผิดชอบของท่านเมื่อมีการนำส่งสินค้าให้กับผู้ให้บริการส่งสินค้า โดยการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ท่านได้มอบอำนาจให้กับผู้จัดหาสินค้า และ LIGHT IN THE BOX LIMITED ว่าจ้างให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามนำส่งสินค้าในนามของท่าน

การชำระเงินใน EU

หากท่านพำนักอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป ข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (ซึ่งตั้งอยู่ที่ 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร, W1T 4T และหมายเลขจดทะเบียนเลขที่ 6915037) หรือผู้จัดหาสินค้า ภายใต้สัญญานี้จะมีการนำส่งสินค้าและ/หรือบริการผ่านทาง LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED หรือ LIGHT IN THE BOX LIMITED ในฐานะตัวแทนของ LIGHT IN THE BOX LIMITED หรือผู้จัดหาสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หากท่านพำนักอยู่ในประเทศอื่นดังนั้นข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ LIGHT IN THE BOX LIMITED หรือผู้จัดหาสินค้า และจะมีการนำส่งสินค้าและ/หรือบริการโดย LIGHT IN THE BOX LIMITED หรือผู้จัดหาสินค้า

ความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์

ในขณะที่ Miniinthebox.com มุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลราคาและสินค้าที่ถูกต้อง แต่ยังอาจเกิดข้อผิดพลาดของราคาและความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ได้ Miniinthebox.com หรือผู้จัดหาสินค้าไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าท่านจะสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่รายการสินค้าลงรายการราคาผิด หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดด้านราคาหรือข้อมูลสินค้า Miniinthebox.com จัดหาสินค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่สั่งซื้อสินค้านั้น ๆ ในกรณีที่สินค้ามีราคาไม่ถูกต้องทาง Miniinthebox.com หรือผู้จัดหาสินค้าอาจจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

การกำหนดราคาในสกุลเงินที่ต่างกัน

การกำหนดราคาขายของสินค้าใน MiniInTheBox.com จะขึ้นอยู่กับตัวเลขที่คำนวณในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US$) ราคาสินค้าที่แสดงในสกุลเงินอื่น ๆ เป็นราคาที่มีการแปลงค่าเงินจากเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นไปตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่อัปเดตที่สุด เนื่องจากการผันผวนของค่าเงิน ราคาที่แสดงในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์บนเว็บไซต์ นอกจากบนหน้าสินค้านั้น ๆ แล้ว ราคาอาจจะไม่อัปเดตตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ส่วนของเว็บไซต์ที่ไม่ได้แสดงค่าเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์อาจมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจรวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะ แบนเนอร์โปรโมชั่น หน้าโปรโมชั่น และข้อมูลในหน้าหมวดสินค้า ราคาที่แสดงบนหน้าสินค้าแต่ละรายการ ไม่เกี่ยวกับค่าเงินให้ถือว่าเป็นราคาปัจจุบันที่ท่านจะต้องชำระให้ทาง MiniInTheBox.com โดยไม่รวมค่าบริการส่งสินค้า

การตัดสินชี้ขาด

หากคู่สัญญาไม่สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งได้ภายใน 30 วันหลังจากที่เกิดข้อขัดแย้งขึ้น คู่สัญญาตกลงที่จะส่งข้อขัดแย้งดังกล่าวให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งฮ่องกง (Hong Kong International Arbitration Center) เพื่อทำการชี้ขาดซึ่งจะเป็นไปตามกฎระเบียบที่สามารถใช้บังคับได้ในช่วงเวลาที่มีการตัดสินชี้ขาด ผลจากการตัดสินชี้ขาดถือเป็นการตัดสินขั้นสุดท้ายและจะมีผลผูกพันกับทั้งสองฝ่าย

ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการ ท่านยอมรับว่า MiniInTheBox.com มิได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือเนื้อหาที่อยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวใด ๆ

การเยียวยา

ท่านยอมรับว่าการเยียวยาของ Miniinthebox.com สำหรับการละเมิดหรือมีสัญญาณว่าจะละเมิดสัญญานี้อาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้น Miniinthebox.com จึงมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว หรือทั้งสองอย่างต่อความเสียหายใด ๆ ที่ Miniinthebox.com จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในรูปแบบของการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งใด ๆ โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะค่าธรรมเนียมทนายความ
สิทธิ์หรือการเยียวยาของ Miniinthebox.com จะไม่มีสิทธิพิเศษอื่นใดไม่ว่าจะในทางกฎหมายหรือความยุติธรรม รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะการบรรเทาความเสียหายชั่วคราว ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
การดำเนินการใด ๆ ของ Miniinthebox.com จะไม่มีผลให้เสียสิทธิ์หรือการเยียวยาภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ในลักษณะที่คล้ายกันในอนาคตหรืเสียสิทธิ์อื่นใด

เหตุสุดวิสัย

Miniinthebox.com จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือที่เชื่อว่าเป็นการละเมิดสัญญาใด ๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินการล่าช้า หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ และ/หรือเว็บไซต์หากความล่าช้า หรือการไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวถึงนี้:

ก. ไฟไหม้ เหตุอันเนื่องจากธรรมชาติ พายุ ระเบิด แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุหิมะ อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ;
ข. สงคราม หรือภัยจากสงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล สงครามกลางเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้อง;
ค. กฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อห้ามหรือมาตรการใด ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปกครอง มติรัฐสภาหรือการบริหารในท้องถิ่น;
ง. ข้อห้ามหรือกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า;
จ. การหยุดงานประท้วง ปิดโรงงานหรือการดำเนินอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือข้อขัดแย้งทางการค้า;
ฉ. ความยากในการสรรหาวัตถุดิบ แรงงาน เชื้อเพลิง ปัญหาชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรที่เกิดขึ้นกับเราหรือผู้จัดหาสินค้าและบริการ; หรือ
ช. การสื่อสารทางไกล การคมนาคม พลังงาน หรือระบบขาดตอนหรือไม่สามารถทำงานได้ หรือเครื่องจักรหยุดทำงานอันเป็นผลให้ไม่สามารถใช้งานในส่วนที่กล่าวมาได้

มีการบังคับใช้และตีความข้อตกลงนี้ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) โดยไม่เกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งการขัดกันแห่งกฎหมาย
ATest